sauna Fenomeen is gesloten

click here for english version


Amsterdam, 18 augustus 2011

Toelichting van de Binnenpret over het conflict met Sauna Fenomeen

Sinds midden jaren negentig is de relatie tussen de Binnenpret en Sauna Fenomeen door allerlei problemen in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Voor meer achtergrond informatie hierover zie onze eerdere uitleg. Met deze brief willen we jullie onze visie vertellen, ook in de hoop dat we op jullie steun kunnen rekenen als dat nodig mocht zijn.

Eerste huuropzegging
In december 2004 heeft de Binnenpret Fenomeen per 1 juli 2005 de huur opgezegd. Daarop is Fenomeen een gerechtelijke procedure begonnen, met als doel de opzegging ongeldig te laten verklaren. Dit is uiteindelijk ook gebeurd, met als reden dat de Binnenpret Fenomeen geen schadevergoeding had aangeboden. Daarop heeft de Binnenpret in 2008 opnieuw de huur opgezegd. En opnieuw begon Fenomeen een gerechtelijke procedure.

Schadeclaims
Ook begon Fenomeen via de rechtbank geld te claimen in verband met de verbouwing die zij zonder toestemming te vragen of afspraken te maken begonnen was. Fenomeen suggereerde dat de Binnenpret haar had gedwongen tot verbouwing en dat, toen de verbouwing klaar was, haar de huur werd opgezegd. De Binnenpret heeft nooit een fatsoenlijke rekening of voorstel tot kostenverdeling gekregen. Pas laat in de rechtsgang kwam er een soort verrekening van de zijde van Fenomeen. Deze claim is irreëel hoog. Tijdens de procesvoering probeerde Fenomeen beslag te laten leggen op de rekeningen van de Binnenpret, mogelijk om daarmee de Binnenpret lam te leggen en failliet te laten gaan. Gelukkig heeft de Binnenpret dit af weten te wenden. Deze poging tot beslaglegging gebeurde door het nu zittende bestuur. Dit bestuur had er kennelijk geen moeite mee de Binnenpret in onoverkomelijk grote problemen te brengen. Eerder had men al aangegeven de Binnenpret mee te willen sleuren in hun 'ondergang'.

Onduidelijke geldstromen
Vanaf het begin van haar bestaan heeft Fenomeen veel geld binnengekregen. Hoe de geldstromen liepen is altijd onduidelijk gebleven en zijn er verschillende speculaties over verdwenen geld. Fenomeen heeft door deze grote geldstromen vaak de indruk willen wekken belangrijker te zijn binnen de Binnenpret dan anderen. Werden in de beginjaren poenaanvragen nog gehonoreerd, nu is daar al een tiental jaren geen sprake meer van. Fenomeen is van een actieve en solidaire sauna verworden tot een naar binnen gerichte toko.

Participatie van Fenomeen in de Binnenpret
Klanten van Fenomeen kunnen wel degelijk weten wat er speelt maar hebben zich tot voor kort afzijdig gehouden. Want het enige belang dat kennelijk bij hen speelt is dat ze 'hun plek willen houden'. Fenomeen heeft jaren gebruik gemaakt van een ruimte in de Binnenpret voor een lage prijs. De huren op de Binnenpret proberen we namelijk zo laag mogelijk te houden door zoveel mogelijk alles in zelfwerkzaamheid te doen. Zodat kleinschalige niet-commerciële initiatieven zich kunnen aanmelden.

Deze lage huurprijs betekent wel dat iedere huurder energie in het geheel van de Binnenpret moet steken. Hierin is Fenomeen steeds te kort geschoten.
Van Fenomeen kwam er vaak niemand als afgevaardigde naar de maandelijks gehouden algemene leden vergaderingen (ALV's). Alleen als er weer eens problemen/ruzies waren binnen de sauna kwamen medewerkers die bij de ALV neerleggen. Dat vrat veel energie van de Binnenpret en ging ten koste van andere zaken die besproken moesten worden om het complex goed te laten functioneren.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar we willen over naar de huidige stand van zaken.

Tot zover het verleden...
Na 7 jaar procederen is het einde nu in zicht. De Binnenpret is in het gelijk gesteld wat betreft de huuropzegging. Het huurcontract is ontbonden. Tevens liep op 1 augustus j.l. de ontruimingsbescherming (een door de rechter toegekende extra periode die de huurder de gelegenheid biedt een andere plek te vinden) af. De sauna houdt de ruimte nu bezet. De afgelopen 4 maanden is er geen huur betaald. In de Binnenpret is het zo geregeld dat het gas en licht bij de huurprijs zijn inbegrepen. Dat betekent dat Fenomeen op kosten van de Binnenpret de ruimte gebruikt. Op 16 augustus j.l. is door de kort gedingrechter bepaald dat Fenomeen 8 dagen na betekening van het vonnis de ruimte dient te verlaten. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de juridische details zie ook de uitspraak van 16 augustus 2011 (ook op www.rechtspraak.nl, LJN-nummer BR5077).

Omdat de juridische weg is gevolgd, komt binnenkort de deurwaarder langs. Met een slotenmaker, de hulpofficier van justitie en een calamiteitenteam om de ruimte leeg aan de Binnenpret te overhandigen. Mocht het de deurwaarder niet lukken de ruimte in te komen, dan komt de sterke arm erbij kijken. Dit is een situatie waar wij niet op zitten te wachten. We kijken per dag hoe de situatie zich ontwikkelt. Onze intentie is om ook deze laatse fase zonder geweld af te sluiten.

Zodra de Binnenpret weer kan beschikken over de ruimte moet er een inventarisatie plaats vinden. De ruimte is aangetast door jarenlang intensief gebruik, stoom en vocht. Ook is de riolering al jaren toe aan vervanging. De Binnenpret moet dit gaan herstellen.

Wanneer de Binnenpret hiermee klaar is, kunnen we de ruimte weer verhuren. Wij zijn op zoek naar mensen met leuke ideeën voor de ruimte. Het is ook mogelijk om met meerdere initiatieven de ruimte te delen.

Vriendelijke groeten,
de Binnenpret


Amsterdam, august 18th 2011

Supplement of the Binnenpret on the conflict with sauna Fenomeen

Since the mid nineties the relationship between the Binnenpret and sauna Fenomeen went downhill because of all kinds of problems. More information about this in our previous explanation. With this letter we want to share our vision, in the hope of counting on your support when that might be necessary.

First rental cancellation
In December 2004 the Binnenpret canceled the rental contract with Fenomeen as from the 1st of July 2005. As a response Fenomeen started court procedures, with the goal of invalidating the notice. In the end they were successful with the reason that the Binnenpret did not give Fenomeen a damage claim. After that the Binnenpret canceled the rental contract again in 2008 and again Fenomeen started a court procedure.

Damage claims
At the same time Fenomeen started claiming money through the district court, with a reference to a renovation they started in the sauna without having the permission of /or agreement with the Binnenpret in advance. Fenomeen suggested that the Binnenpret forced them into rebuilding and that when the rebuilding was done, canceled the rental contract. The Binnenpret never received a decent account or proposal as to the costs involved. Only late along in the judicial process came the idea of what sort of settlement Fenomeen wanted. This claim is unrealistically high. During the proceedings Fenomeen tried to confiscate the accounts of the Binnenpret, and with that (possibly to) paralyze and make the Binnenpret go bankrupt. Luckily the Binnenpret averted this. This attempt of seizure was done by the current management. Apparently this management had no problems with bringing the Binnenpret into insurmountable problems. Earlier they stated they wanted to drag the Binnenpret down with them in their 'decline'.

Unclear cash flows
From the start Fenomeen made a lot of money. How the cash flow ran always remained unclear and there are different speculations about vanished money. Because of the large cash flow Fenomeen often wanted to give the impression that they were more important than the rest of the Binnenpret. In the early years of Fenomeen you could ask for money towards actions etc. But for over a decade this has not been the case anymore. Fenomeen started as an active, solidarity sauna and has become an enclosed space not interested in the outside world.

Participation of Fenomeen within the Binnenpret
Customers of Fenomeen are able to know what has been going on, but until recently have shown no interest. Apparently their only interest is 'to keep their place'. For years Fenomeen used a space in the Binnenpret for a low price. We try to keep the rental prices in the Binnenpret as low as possible, by doing as much as possible in self activity. So that small-scale non commercial initiatives can settle here. This low rent means that every renter has to put energy into the Binnenpret as a whole. Fenomeen continuously failed in doing this.

Often no one from Fenomeen showed up at the monthly held general member meetings (GMM). Only when there were problems or fights within the sauna, volunteers from the sauna came to dump those problems in the meeting. This consumed a lot of the Binnenprets energy often at the cost of other matters that needed solving within the complex to allow the Binnenpret to function appropriately.
We could continue for a while describing the past with Fenomeen, but want to pass on to currant affairs.

Thus far the past...
After 7 years of procedures the end is near. The Binnenpret has won the procedure on the rental cancellation. The rental contract is dissolved. On the 1st of august the eviction “emergency protection” (an amount of time decided by a judge that gives the renter the opportunity to find a new place) ran out. The sauna is still occupying the space.

The past 4 months no rent was payed by the sauna. The rental contracts in the Binnenpret are including the price of the gas and electricity. That means that Fenomeen is using the space on the costs of the Binnenpret. On the 16th of august, the judge sitting in chambers to deal with urgent matters decided that Fenomeen, 8 days after signing the verdict (which makes it definite) has to leave the space. For people who are interested in the judicial details you can read the verdict of the 16th of august (in Dutch) (also on www.rechtspraak.nl, case number: LJN-nummer BR5077, in Dutch).

Because the judicial road was taken, the bailiff will pass by soon. With a locksmith, the assistant public prosecutor and a calamity team to hand over the empty space to the Binnenpret. When the bailiff does not manage to get into the space, the riot police will have a try. This is a situation that we are not looking forward to. We are looking at the development of the situation day by day. Our intention is to bring things to a close without violence.

As soon as the Binnenpret can access the space, an inventory has to take place. The space is damaged by years of intensive use, steam and humidity. Also the sewers needs to be replaced. The Binnenpret has to restore this.

When the Binnenpret is ready, we can rent out the space again. We are looking for people with nice ideas for the space. It is also possible to share the space with several initiatives.

Kind regards, the Binnenpret