sauna Fenomeen is gesloten

click here for english version


Amsterdam, 18 augustus 2011

Toelichting van de Binnenpret over het conflict met Sauna Fenomeen

Sinds midden jaren negentig is de relatie tussen de Binnenpret en Sauna Fenomeen door allerlei problemen in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Voor meer achtergrond informatie hierover zie onze eerdere uitleg. Met deze brief willen we jullie onze visie vertellen, ook in de hoop dat we op jullie steun kunnen rekenen als dat nodig mocht zijn.

Eerste huuropzegging
In december 2004 heeft de Binnenpret Fenomeen per 1 juli 2005 de huur opgezegd. Daarop is Fenomeen een gerechtelijke procedure begonnen, met als doel de opzegging ongeldig te laten verklaren. Dit is uiteindelijk ook gebeurd, met als reden dat de Binnenpret Fenomeen geen schadevergoeding had aangeboden. Daarop heeft de Binnenpret in 2008 opnieuw de huur opgezegd. En opnieuw begon Fenomeen een gerechtelijke procedure.

Schadeclaims
Ook begon Fenomeen via de rechtbank geld te claimen in verband met de verbouwing die zij zonder toestemming te vragen of afspraken te maken begonnen was. Fenomeen suggereerde dat de Binnenpret haar had gedwongen tot verbouwing en dat, toen de verbouwing klaar was, haar de huur werd opgezegd. De Binnenpret heeft nooit een fatsoenlijke rekening of voorstel tot kostenverdeling gekregen. Pas laat in de rechtsgang kwam er een soort verrekening van de zijde van Fenomeen. Deze claim is irreëel hoog. Tijdens de procesvoering probeerde Fenomeen beslag te laten leggen op de rekeningen van de Binnenpret, mogelijk om daarmee de Binnenpret lam te leggen en failliet te laten gaan. Gelukkig heeft de Binnenpret dit af weten te wenden. Deze poging tot beslaglegging gebeurde door het nu zittende bestuur. Dit bestuur had er kennelijk geen moeite mee de Binnenpret in onoverkomelijk grote problemen te brengen. Eerder had men al aangegeven de Binnenpret mee te willen sleuren in hun 'ondergang'.

Onduidelijke geldstromen
Vanaf het begin van haar bestaan heeft Fenomeen veel geld binnengekregen. Hoe de geldstromen liepen is altijd onduidelijk gebleven en zijn er verschillende speculaties over verdwenen geld. Fenomeen heeft door deze grote geldstromen vaak de indruk willen wekken belangrijker te zijn binnen de Binnenpret dan anderen. Werden in de beginjaren poenaanvragen nog gehonoreerd, nu is daar al een tiental jaren geen sprake meer van. Fenomeen is van een actieve en solidaire sauna verworden tot een naar binnen gerichte toko.

Participatie van Fenomeen in de Binnenpret
Klanten van Fenomeen kunnen wel degelijk weten wat er speelt maar hebben zich tot voor kort afzijdig gehouden. Want het enige belang dat kennelijk bij hen speelt is dat ze 'hun plek willen houden'. Fenomeen heeft jaren gebruik gemaakt van een ruimte in de Binnenpret voor een lage prijs. De huren op de Binnenpret proberen we namelijk zo laag mogelijk te houden door zoveel mogelijk alles in zelfwerkzaamheid te doen. Zodat kleinschalige niet-commerciële initiatieven zich kunnen aanmelden.

Deze lage huurprijs betekent wel dat iedere huurder energie in het geheel van de Binnenpret moet steken. Hierin is Fenomeen steeds te kort geschoten.
Van Fenomeen kwam er vaak niemand als afgevaardigde naar de maandelijks gehouden algemene leden vergaderingen (ALV's). Alleen als er weer eens problemen/ruzies waren binnen de sauna kwamen medewerkers die bij de ALV neerleggen. Dat vrat veel energie van de Binnenpret en ging ten koste van andere zaken die besproken moesten worden om het complex goed te laten functioneren.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar we willen over naar de huidige stand van zaken.

Tot zover het verleden...
Na 7 jaar procederen is het einde nu in zicht. De Binnenpret is in het gelijk gesteld wat betreft de huuropzegging. Het huurcontract is ontbonden. Tevens liep op 1 augustus j.l. de ontruimingsbescherming (een door de rechter toegekende extra periode die de huurder de gelegenheid biedt een andere plek te vinden) af. De sauna houdt de ruimte nu bezet. De afgelopen 4 maanden is er geen huur betaald. In de Binnenpret is het zo geregeld dat het gas en licht bij de huurprijs zijn inbegrepen. Dat betekent dat Fenomeen op kosten van de Binnenpret de ruimte gebruikt. Op 16 augustus j.l. is door de kort gedingrechter bepaald dat Fenomeen 8 dagen na betekening van het vonnis de ruimte dient te verlaten. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de juridische details zie ook de uitspraak van 16 augustus 2011 (ook op www.rechtspraak.nl, LJN-nummer BR5077).

Omdat de juridische weg is gevolgd, komt binnenkort de deurwaarder langs. Met een slotenmaker, de hulpofficier van justitie en een calamiteitenteam om de ruimte leeg aan de Binnenpret te overhandigen. Mocht het de deurwaarder niet lukken de ruimte in te komen, dan komt de sterke arm erbij kijken. Dit is een situatie waar wij niet op zitten te wachten. We kijken per dag hoe de situatie zich ontwikkelt. Onze intentie is om ook deze laatse fase zonder geweld af te sluiten.

Zodra de Binnenpret weer kan beschikken over de ruimte moet er een inventarisatie plaats vinden. De ruimte is aangetast door jarenlang intensief gebruik, stoom en vocht. Ook is de riolering al jaren toe aan vervanging. De Binnenpret moet dit gaan herstellen.

Wanneer de Binnenpret hiermee klaar is, kunnen we de ruimte weer verhuren. Wij zijn op zoek naar mensen met leuke ideeën voor de ruimte. Het is ook mogelijk om met meerdere initiatieven de ruimte te delen.

Vriendelijke groeten,
de Binnenpret